How to Build a Cajon Drum: Cajon Drum Plans | WWGOA

How to Build a Cajon Drum: Cajon Drum Plans | WWGOA
Learn how to build a cajon drum from a professional cajon drum builder. His cajon drum plans and cajon designs will help you make a cajon drum with ease.